Archivace dokumentů

Každá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku má dle zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě povinnost uchovávat dokumenty vzniklé ze své podnikatelské činnosti a po ukončení činnosti z nich umožnit příslušnému státnímu archivu výběr archiválií. Tento zákon byl od doby svého vydání několikrát novelizován.

  • Roztřídění a zpracování dokumentů
  • Přidělení skartačních znaků a lhůt
  • Vypracování a sepsání předávacího protokolu
  • Bezpečné a pečlivé uschování dokumentu do konce skartační lhůty
  • Dohledávání, kopírování, skenování, zasílání dokumentů klientovi, případně orgánům státní správy